Hoppa till innehåll

Stämma 2024

Föreningsstämma hålls den 13 juni 2024
 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman! Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud.


Datum: 13 juni 2024

Tid: 18:30

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Plats: Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala


All information kring stämman finns här: www.brftryckaren.se/stamma. Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Varmt välkomna


BILAGOR

Bilaga 1. Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2023, finns tillgänglig, från slutet av maj, att hämta för medlemmar på SBC hemsida efter inloggning med BankID.
www.SBC.se
Bilaga 2. Valberedningens förslag, finns här:
Bilaga 3.Blankett för fullmakt, finns här:

DAGORDNING från föreningens stadgar

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
  • a. Medlemsmotion 1: Dörrautomatik Kapellgatan 6, Shayan Nilfouroushan
 22. föreningsstämmans avslutande

MOTION

MEDLEMSMOTION 1: Dörrautomatik Kapellgatan 6
inlämnad av: Shayan Nilfouroushan, Kapellgatan 6
Bakgrund:

Garaget på Kapellgatan 6 har varit en värdefull tillgång för samtliga boende i vår förening. För att ytterligare förbättra tillgängligheten och användarvänligheten för garaget föreslår jag att vi installerar tryckknappar för att öppna och stänga garageportarna in/ut från lägenheten.

Motivering:
1. Tillgänglighet för alla: Tryckknappar gör det möjligt för personer med nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar att enkelt använda garaget utan att vara beroende av hjälp från andra. Exempelvis vid skador samt andra händelser. Samt även för familjer som har exempelvis barnvagnar.
2. Effektivare och smidigare användning: Installationen av tryckknappar kommer att göra det bekvämt och tidsbesparande för de boende att komma in och ut ur garaget, vilket kan bidra till en förbättrad boendemiljö.

Förslag:
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att föreningens stämma beslutar: Att styrelsen får i uppdrag att undersöka och genomföra installationen av tryckknappar för garaget på Kapellgatan 6, med beaktande av kostnader och säkerhetsaspekter. Styrelsen bör vid behov kunna göra mindre justeringar för att anpassa förslaget till föreningens behov. Jag tror att detta förslag kommer att gynna samtliga boende i vår förening och ytterligare förbättra användarupplevelsen av garaget.

Styrelsens kommentar:  

Styrelsen anser att kostnaden för installation och underhåll av automatiserade dörrar inte är motiverad. Kostnaden för installation och underhåll är stort då antalet dörrar från garage till trapphus är två per uppgång, tolv uppgångar, totalt 24 dörrar som skall automatiseras enligt förslaget. Styrelsen anser att en investering av denna storlek ej ligger i linje med den investerings- och underhållsplan som föreningen följer och att det inte finns skäl till att att omprioritera den upplagda planen.
 
Vid anpassning för funktionsvarierade boenden görs annan bedömning då stor del av installationskostnaden bekostas av annan. Styrelsens har nödvändiga mandat för att installera dörrautomatik när den så anser nödvändigt.
 
Av ovan skäl anser styrelsen att stämman bör avslå förslaget.

Motion till stämma 2024 – Stängdes 1 april

Formuläret är stängt.

Nominering till styrelsen 2024 – Stängdes 1 februari

Formuläret är stängt.