Föreningsstämma planeras hållas i juni 2023
 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Datum: Planerad till 15 juni 2023

Tid: Meddelas senare

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Plats: Meddelas senare

Tillfälliga lagar, gällande genomförande av stämma, som gällt initierades i samband med pandemin har nu avskaffats och den normala ordningen gäller.

Stämman genomförs därför bara på plats. Varmt välkomna!

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

DAGORDNING från föreningens stadgar

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner)
  • Proposition 1:
   Förändring av utemiljön – information kommer i kallelsen
  • Motion 1:
   Meddelas senare
 22. föreningsstämmans avslutande

BILAGOR

Kommer i samband med kallelsen

Nominering till styrelsen 2023 – Öppen till 28 februari

Insändare

Motion till stämma 2023 – Öppen till 12 mars

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. | 2. Skriv vad ärendet handlar om. | 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Drop your file here or click here to upload