Hoppa till innehåll

Stämma 2024

Föreningsstämma hålls den 13 juni 2024
 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman! Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud.


Datum: 13 juni 2024

Tid: 18:30

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Plats: Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala


All information kring stämman finns här: www.brftryckaren.se/stamma. Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Varmt välkomna


BILAGOR

Bilaga 1. Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2023, finns tillgänglig, från slutet av maj, att hämta för medlemmar på SBC hemsida efter inloggning med BankID.
Bilaga 2. Valberedningens förslag, finns här från slutet av maj.
Bilaga 3.Blankett för fullmakt, finns här från slutet av maj.

DAGORDNING från föreningens stadgar

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner)
  • Motioner: Redogörs nedan i samband med kallelsen.
 22. föreningsstämmans avslutande

MOTIONER

Redogörs i samband med kallelsen i slutet på maj, 2024

Motion till stämma 2024 – Öppen till 1 april

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. | 2. Skriv vad ärendet handlar om. | 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Drop your file here or click here to upload

Nominering till styrelsen 2024 – Stängdes 1 februari

Formuläret är stängt.