Föreningsstämma hålls den 15 juni 2023
 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Föreningen återgår till normal ordning efter några år med tillämpning av tillfälliga lagar kring pandemin.

Stämman genomförs därför bara på plats.


Datum: 15 juni 2023

Tid: 18:30

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Plats: Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala, högst upp i huset.


Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman! Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud.

All information kring stämman finns här: www.brftryckaren.se/stamma. Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Varmt välkomna


BILAGOR

Bilaga 1. Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2022, finns tillgänglig, från 29 maj, att hämta för medlemmar på SBC hemsida efter inloggning med BankID.
Bilaga 2. Valberedningens förslag, finns här nedan.
Bilaga 3.Blankett för fullmakt, finns här nedan.

DAGORDNING från föreningens stadgar

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner)
  • Proposition 1:
   Förändring av utemiljön – utgår efter förseningar i arbetet.
  • Motion 1: Redogörs nedan.
 22. föreningsstämmans avslutande

MOTION

Medlemsmotion 1
Bengt, Portalgatan 33
Nya medlemmar och de som avser att bosätta sig permanent i lägenheten skall uppvisa utdrag från polisregistret: Styrelsen skall neka inträde och boende i föreningen för personer, som innehar belastning i brottsregistret.

Styrelsens kommentar:  

Styrelsen anser att detta är ett övertramp in i framtida medlemmars privatliv och anser att åtgärden saknar effekt mot de problem som föreningen haft de senaste åren. Vidare saknar den effekt då föreningen inte kan neka på grund av ett sådant utdrag. Styrelsen kan i princip bara neka om en medlem inte kan antas fullgöra de ekonomiska förpliktelserna. Utöver det anses det ge för stor administrativ börda samt kostnad för föreningen. 

Styrelsens föreslår stämman att avslå motionen.

Nominering till styrelsen 2023 – Stängd sedan 28 februari

Formuläret är stängt.

Motion till stämma 2023 – Stängd sedan 12 mars

Formuläret är stängt.