Hoppa till innehåll

Referat från stämman 2017

Brf Tryckaren höll ordinarie föreningsstämma 2017-04-26 i Korskyrkans lokaler. Det här var den första stämman efter fusionen av föreningarna i kvarteret. 44  lägenheter var representerade.

Styrelseordförande Carl-Johan hälsade alla välkomna och riktade ett tack till alla som var med och röstade fram fusionen förra året. Den är enligt styrelsen en succé i alla avseenden.

Fredrik Alpin ledde stämman som oberoende extern ordförande. Många medlemmar uttryckte efteråt sin belåtenhet med hur Fredrik skötte sin uppgift och vi hoppas kunna anlita honom på våra stämmor fler gånger.

Johanna Lundberg utsågs att skriva protokollet som skall justeras av Oskar Carlquist och Nisse Hällegard. Protokollet är tillgängligt i Brf-lokalen för medlemmar efter kontakt med styrelsen styrelsen@brftryckaren.se

Dagordningen avverkades programenligt. Årsredovisningen fastställdes och stämman tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Det kunde allmänt konstateras att föreningen har god ekonomi.

Ulla Bergström-Johansson, sammankallande i valberedningen, föredrog och förklarade valberedningens förslag till styrelse. Stämman följde förslaget och valde 2017 års styrelse besående av ordförande Carl-Johan Algotsson och ledamöter Karin Ersson, Nisse Hällegard, Per Larsson och Ulf Melin. Suppleanter: Agnetha Fors Ekander, Johanna Lundberg, Tommy Sandström, Angelica Säfström

Styrelsens förslag till enhetlig hyra för bilplats i garaget bifölls. Hyran, satt till 850 kr per månad, gäller därmed för alla från 1 juli 2017.

Styrelsens förslag om installation av laddboxar för elbilar antogs också. ”Först till kvarn” gäller om du är intresserade av detta.

De föreslagna stadgeändringarna klubbades. De blir dock gällande först efter ytterligare ett stämmobeslut.

Med anledning av en fråga på stämman återkommer vi här om redovisningen av garagehyror. I årsredovisningen anges hyresintäkter garage till 1 535 925 kr. Den siffran består av de hyror som medlemmar betalade till brf för garageplatser (1 049 925) plus de hyror som brf betalade till sff (486 000 kr) för samma platser. En missvisande dubbelräkning alltså. Men ändå korrekt totalt sett när kostnadsposten (486 000 kr) ”hyror och arrende” i not 4 beaktas.