Hoppa till innehåll

Granskning av Detaljplaner: Kvarteret Takryttaren & Kvarngärdet 60:1

Nya detaljplaner för Kvarngärdet 60:1 och Kvarteret Takryttaren ligger nu ute för granskning hos Uppsala kommun, www.uppsala.se/stadsplanering.
Där kan du finna mer information om planerna för dessa områden.

Har du synpunkter på planerna skall de skickas direkt till kommunen. Informera gärna styrelsen så kan vi hjälpa till om det är flera medlemmar som har liknande synpunkter genom att skicka en gemensam framställan.

Kort information kopierad från www.uppsala.se/stadsplanering:

Kvarteret Takryttaren:

Detaljplanen är utställd för granskning  från 5 till och med 19 oktober 2016.

Planområdet ligger intill järnvägen i stadsdelen Kapellgärdet, cirka 1,5 kilometer från Uppsala resecentrum. Planområdet är idag bebyggt med kontor och lagerlokaler i en till tre våningar. Inom planområdet i väster går en kommunal gång- och cykelväg.

Planen syftar till att möjliggöra cirka 200 lägenheter i 5-6 våningar ordnade i ett kvarter inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en lokal för centrumverksamhet. Parkering kan i huvudsak ske i garage under mark. Detaljplanen innebär även att fastigheten Kvarngärdet 62:2 delvis ges en ändrad användning från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befintliga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan.

Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Detaljplanen är utställd för granskning  från 23 september till och med 14 oktober 2016.

Planområdet ligger i stadsdelen Kvarngärdet och omgärdas av Gamla Uppsalagatan, Vattholmavägen, Kantorsgatan och Djäknegatan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder, förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Detta föreslås ske på befintliga markparkeringar samt på grönyta på nuvarande kvartersmark utmed Gamla Uppsalagatan. Detaljplanen ger byggrätt att bygga sammanlagt 450 bostäder i två   till sju våningar i  flerbostadshus och radhus.