Hoppa till innehåll

EXTRA Föreningsstämma 2018

EXTRA
Föreningsstämma 2018

KALLELSE OCH DAGORDNING

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala,
kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Datum:         torsdagen den 15 november, 2018

Tid:               kl. 19:00, (mingelfika från kl. 18:30)

Plats:            Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Ta med:        Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor:
  1. belysning
  2. gånggrindar
  3. portalgrindar
  4. frånluftsventilation
 10. föreningsstämmans avslutande

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. När föreningen skall genomföra en ombyggnation som kan påverka medlemmar, måste styrelsen fråga medlemmarna om detta. Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud.
Blankett  finns på hemsidan.

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.


Varmt välkommen!

Propositionerna beskrivs nedan:

 

Belysning Gården är en plats där många vistas och under den mörka delen av året uppfattas gården som mörk. Förändringen av belysningen på gården föreslogs först av trädgårdsgruppen. Styrelsens arbete för minskad energiåtgång är en annan pådrivande faktor.

Föreningen avser byta ut äldre energikrävande lampor och komplettera med nya armaturer för bättre spridning av ljuset på gården – göra gården ljusare och mindre energikrävande.

 

Gånggrindar Föreningen har problem med ungdomar som söker en enskild plats att ”hänga” på och röka, dricka öl etc. Det leder till nedskräpning, oväsen och ett säkerhetsproblem. Styrelsen menar att detta måste upphöra.

Det berör de gångar som går mellan Portalgatan 57 och Kapellgatan 2 från gården mot Kapellgatan, samt mellan Portalgatan 33 och 63 söderut mot centrum. Förslaget innebär att föreningen monterar grindar som löper från golv till tak, är fastsatta på ett sådant sätt att de inte för vidare vibrationer in i huset och har ett låssystem som passar ihop med föreningens övriga elektroniska låssystem.

 

Portalgrindar Det avser de stora portalerna mot väster, alltså mot järnvägen, som omger gårdshuset, mellan sophusen och gårdshuset.

Många fordon åker på innergården utan egentligt motiv och barn leker på gården och föräldrar skall kunna känna sig säkra. Mindre barn skall inte obemärkt kunna springa från inner-gården till Portalgatan.

Grindarna skall kunna öppnas upp och ställas öppna så fordon kan passera men skall normalt hållas stängda.

 

Frånluftsventilation  Energikostnaderna är en stor utgiftspost för föreningen och står för ca 23 % av våra utgifter.

Vi har ingen återvinning av frånluften, som idag ett krav vid nybyggnation. Våra fastigheter värms idag till 100% av fjärrvärme och vi tar inte tillvara på den energi som finns i frånluften som evakueras från bostäderna. Föreningen kan installera batterier vid fläktarna samt värmepumpar för att ”förädla” värmen så att den kan nyttjas för uppvärmningen av fastigheten. Den årliga fjärrvärmebesparingen beräknas bli ca 350’000 kr.