Information från Brf Tryckaren:

---

Kallelse till EXTRA föreningsstämma 2016 - Fusion

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala, kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma för att ta beslut i frågan om Fusion med Brf Droskan samt Brf Vide enligt utdelat förslag.

Datum: Tisdagen den 10 maj, 2016
Tid: kl. 18:30
Plats: Brf lokalen  (Ingång från passagen vid tvättstugan, Portalgatan 63, Uppsala)

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan! Blankett finns på hemsidan.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Proposition: Fusion mellan Brf Droskan, Brf Vide samt Brf Tryckaren: enligt utdelat prospekt och fusionsplan. (Se hemsidan, www.brftryckaren.se/fusion)
10. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!
/Styrelsen för Brf Tryckaren, Uppsala

Läs hela inlägget och annan information här.

---

Status Fusion - 2016-04-24

Samtliga Brf'er har nu haft ordinarie stämmor och alla beslutade enhälligt att godkänna fusionsplanen. Tack för medverkan och stöd!

Processen går nu vidare med extra stämmor i föreningarna. De äger rum den 2 maj i Vide, 3 maj i Droskan och 10 maj i Tryckaren. Styrelserna kallar till dessa i stadgeenlig ordning.

När vi har fått positiva beslut på extrastämmorna också kommer Tryckarens styrelse att ansöka hos Bolagsverket om att fusionsplanen skall få verkställas. Sedan följer en del ytterligare formalia, inklusive en karenstid på två månader. Om allt går som vi tror och hoppas kommer fusionen att träda i kraft omkring den 1 september.

 

Läs allt om Fusionen här!

---