---

Kallelse till EXTRA STÄMMA!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala,
kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 18:30
Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Fika finns kl. 18:00 om du meddelar deltagande i förväg per mejl till brftryckaren@gmail.com eller med en lapp i postfacket på Kapellgatan 6. Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem enligt stadgarna § 21! Efter stämman blir det allmän information från styrelsen och tillfälle till frågor.

Dagordning

• Stämmans öppnande

• Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

• Val av ordförande på stämman

• Anmälan av ordförandens val av sekreterare

• Fastställande av dagordningen

• Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare

• Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

• Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar

• Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar

• Stämman avslutas

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om nya stadgar. Behov av ändring i stadgarna har framför allt uppstått på grund av kravet på övergång från progressiv till rak avskrivning samt för att möjliggöra avgiftsuttag för andrahandsuthyrning.

När vi ändå måste ändra stadgarna har styrelsen valt att göra en total översyn av dem. Vi har utgått från texten i HSBs senaste Normalstadgar 2011 (version 4) och anpassat den till Brf Tryckarens behov, enligt styrelsens uppfattning. Genom att utgå från HSBs senaste genomarbetade standard får vi de anpassningar till ny lagstiftning som kan behövas samt modernisering av språket, många förtydliganden och en mera tillgänglig layout.

Förslaget tillika fullmakts-mall finns att ladda ner från brftryckaren.se samt kan hämtas hos styrelsens ordförande Carl-Johan Algotsson efter avisering per telefon 073- 655 71 72

 

 

 

Läs mer här.

---