Stämma 2018

Här kommer information rörande vår föreningsstämma 2018 göras tillgänglig.

Nedan kan du även skicka in motioner till stämman eller föreslå kandidater till valberedningen.


Datum: tisdagen den 24 april, 2018

Tid: kl. 18:30, (mingelfika från kl. 18:00)

Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala (plan 2)

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Av styrelsen föreslagen extern stämmordförande är samma som förra året, Fredrik Alpin, Medlems- och informationschef hos HSB.

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud. Använd blanketten nedan:

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Varmt välkommen!
/Styrelsen

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner)
  1. Propositioner:
   1. Ändring av stadgar
    Ett första beslut om ändringarna togs på ordinarie förenings-stämma den 26 april 2017. För stadgeändring krävs beslut på två föreningsstämmor i följd.
  2. Motioner – Inga har inkommit
 22. föreningsstämmans avslutande

Kallelsen hittar du här:

 • Bilaga 1: Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2017
  Kan begäras via styrelsen.
 • Bilaga 2: Blankett för fullmakt
 • Bilaga 3: Styrelsens proposition avseende ändring stadgar
 • Bilaga 4: Valberedningens förslag till ordförande samt ledamöter och suppleanter
  Kommer inom kort