Stämma 2019

Här kommer information rörande vår föreningsstämma 2019 göras tillgänglig allt eftersom den är färdig.


Datum: torsdagen den 25 april, 2019 

Tid: kl. 18:30, (mingelfika från kl. 18:00) 

Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman! 

Av styrelsen föreslagen extern stämmoordförande är Jasmin, från Upplands Boservice. 

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud. Använd blanketten nedan:

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman. 

Varmt välkommen!
/Styrelsen


Dagordning 

 1. föreningsstämmans öppnande 
 2. val av stämmoordförande 
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 4. godkännande av röstlängd 
 5. godkännande av dagordning 
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
 7. val av minst två rösträknare 
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning 
 10. genomgång av revisorernas berättelse 
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
 17. beslut om antal revisorer och suppleant 
 18. val av revisor och suppleant 
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner) 
  1. Propositioner 
  2. Motioner 
 22. föreningsstämmans avslutande 

Kallelsen hittar du här (inom kort): 

 • Bilaga 1: Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2018
  Kan begäras via styrelsen
 • Bilaga 2: Blankett för fullmakt
  [wpdm_package id=1039 template=”link-template-default.php 
 • Bilaga 3: Valberedningens förslag till ordförande samt ledamöter och suppleanter