Föreningsstämman planeras till
16 juni 2022 


Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Förening fortsätter tillämpa den tillfälliga lag som införts på grund av pandemin, lagen har förlängds till 2022-12-31. Den medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Styrelsen anser att det ger fler möjligheter att delta och uttrycka sin mening under föreningsstämman.

Man kommer alltså kunna delta antingen via, fullmakt, poströst eller fysiskt på plats.

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Datum: 2022-06-16

Tid: 18:30

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Plats: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala

DAGORDNING från föreningens stadgar

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (propositioner och motioner)
  • Proposition 1:
   Införande av – Individuell Mätning och Debitering varmvatten, kallvatten och värmefördelning (IMD)
  • Motion 1:
 22. föreningsstämmans avslutande

BILAGOR

Bilaga 1.Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2021Läggs upp senare
Bilaga 2. Valberedningens förslagLäggs upp senare
Bilaga 3. Formulär för poströstningLäggs upp senare
Bilaga 4. Blankett för fullmaktLäggs upp senare
Bilaga 5.Proposition 1 – Införande av Individuell mätning och debitering (IMD)Läggs upp senare
Bilaga 6.Motion 1 – Presenteras efter genomgång

Anmälan till deltagande i fysisk stämman 2022 Öppen till 14 juni 2022

Styrelsen ber att alla som planerar delta i den fysiska stämman anmäler sig i förväg.

Motion till stämma 2022 – STÄNGD

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. | 2. Skriv vad ärendet handlar om. | 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Drop your file here or click here to upload

Nominering till styrelsen 2022 – STÄNGD

This form is disabled.