Hoppa till innehåll

Datum

2021-03-23
Expired!

Tid

17:00 - 17:30

Extra stämma 2

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma med anledning av:

Styrelsens förslag till ändring av §20, §21, §22 och §46 i föreningens stadgar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren i Uppsala, kallar föreningens medlemmar till ytterligare en extra föreningsstämma fredag den 22 mars, 2021, kl: 17:00.

Med stöd av lagen, ”Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”, har styrelsen på sitt möte 19 januari 2021 beslutat att extrastämma 2020-02-26, efterföljande extrastämma samt ordinarie föreningsstämma skall genomföras genom poströstningsstämma utan närvaro.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
POSTRÖSTNING UTAN NÄRVARO

 1. Poströst skall vara styrelsen till handa senast 22 mars, 2021.
 2. Komplett ifyllt poströstsformulär lämnas i föreningens postfack på Portalgatan 63.
 3. Medlemmar kan lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Sådan begäran lämnas i föreningens postfack Portalgatan 63. Om sådan begäran inkommit behandlas den av styrelsen, som svarar den medlem som begärt upplysningar senast fem dagar innan stämman. Samtliga begäranden om upplysning, inklusive styrelsens svar kommer hållas tillgängliga på föreningens hemsida.
 4. Protokoll från stämman hålls tillgängligt senast tre veckor efter stämman enligt stadgarna. Styrelsen kommer att skicka ut en sammanfattning per epost så snart det är möjligt.

DAGORDNING

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. av styrelsen till föreningsstämman hänskjuten fråga:
  Styrelsens förslag till ändring av §20, §21, §22 och §46 i föreningens stadgar
 10. föreningsstämmans avslutande
Bilagor med förslagen i sin helhet och denna kallelse finns på hemsidan under rubriken EXTRA stämma.