Påminnelse från Brf Tryckaren:

---

Extra Föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala, kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma för att ta beslut i frågan om Fusion med Brf Droskan samt Brf Vide enligt utdelat förslag.

Datum: Tisdagen den 10 maj, 2016
Tid: kl. 18:30
Plats: Brf lokalen  (Ingång från passagen vid tvättstugan, Portalgatan 63, Uppsala)

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan! Blankett finns på hemsidan, klicka här.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Proposition: Fusion mellan Brf Droskan, Brf Vide samt Brf Tryckaren: enligt utdelat prospekt och fusionsplan. (Se hemsidan)
10. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!
/Styrelsen för Brf Tryckaren, Uppsala

Läs hela inlägget och annan information här.

---