Hoppa till innehåll

Kallelse till Stämma 2016

Föreningsstämma 2016

KALLELSE OCH DAGORDNING

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala,

kallar föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum:       Tisdagen den 19 April, 2016

Tid:            kl. 18:30,  (Kaffe/te och bulle kommer att serveras från kl. 18:00)

Plats:         Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Tillfälle till frågor och information efter årsmötet.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Utnyttja din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Om du inte kan komma så lämna fullmakt till någon annan! Blankett finns på hemsidan.

Varmt välkommen!

/Styrelsen för Brf Tryckaren, Uppsala

 

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. beslut om antal revisorer och suppleant
 18. val av revisor och suppleant
 19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 21. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner och propositioner).
 22. Motioner: Inga inlämnade
 23. Proposition: Fusion mellan Brf Droskan, Brf Vide samt Brf Tryckaren, enligt utdelat prospekt och fusionsplan. Se hemsidan!
 24. stämmans avslutande