Information från Brf Tryckaren:

---

Kallelse till Föreningsstämma 2016

 

KALLELSE OCH DAGORDNING

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala,

kallar föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum:       Tisdagen den 19 April, 2016

Tid:            kl. 18:30,  (Kaffe/te och bulle kommer att serveras från kl. 18:00)

Plats:         Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Tillfälle till frågor och information efter årsmötet.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Utnyttja din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Om du inte kan komma så lämna fullmakt till någon annan!
Blankett finns på hemsidan:
http://www.brftryckaren.se/stamma2016

Varmt välkommen!

/Styrelsen för Brf Tryckaren, Uppsala

Årsredovisning, Revisionsberättelse, Fullmakt och mycket mer hittar Ni på hemsidan:
http://www.brftryckaren.se/stamma2016

Dagordning

• föreningsstämmans öppnande

• val av stämmoordförande

• anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

• godkännande av röstlängd

• godkännande av dagordning

• val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

• val av minst två rösträknare

• fråga om kallelse skett i behörig ordning

• genomgång av styrelsens årsredovisning

• genomgång av revisorernas berättelse

• beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

• beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

• beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

• beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

• val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

• beslut om antal revisorer och suppleant

• val av revisor och suppleant

• beslut om antal ledamöter i valberedningen

• val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

• av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner och propositioner).

• Motioner: Inga inlämnade

• Proposition: Fusion mellan Brf Droskan, Brf Vide samt Brf Tryckaren, enligt utdelat prospekt och fusionsplan. Se hemsidan!

• stämmans avslutande

 

Läs hela inlägget och annan information här.

---