Information från styrelserna i
Brf, Droskan, Brf Tryckaren och Brf Vide:

---

Förslag till sammanslagning

 

Förslag  -  Fusionsplan

Sammanslagning av Norra Portalens Brf-föreningar

Styrelserna i Droskan, Vide och Tryckaren föreslår att kvarterets tre bostadsrättsföreningar (Brf) och samfällighetsföreningen (Sff) går samman till en enda Brf som kommer att omfatta hela kvarteret Norra Portalen. Sff upplöses därefter.

Beslut på föreningsstämmor

För att samgåendet ska bli verklighet måste varje Brf rösta för förslaget på två stämmor. Första tillfället blir på ordinarie stämmor som planeras äga rum den 12/4 i Droskan, den 14/4 i Vide och den 19/4 i Tryckaren. Kallelser till dessa kommer som vanligt.

Bakgrund och motiv

Upplägget med tre Brf och en Sff tillkom för att NCC ville bygga och sälja i etapper. Det finns inga skäl att behålla den otympliga uppdelningen på fyra föreningar. Låt oss gå ihop! Det har många fördelar.

Med en styrelse i stället för fyra blir förvaltningen effektivare. Styrelsemedlemmars kompetens, engagemang och nedlagda tid blir bättre använd. Frågor som fordrar samordning, och de är många, blir lättare att hantera. Beslut tas på ett ställe en gång i stället för fyra vid olika tillfällen. En ansvarig genomför, inte fyra. Ju fler kockar...

Samgåendet skapar bättre förutsättningar för den framtida ekonomin än vad föreningarna kan uppnå var för sig. Samordning och stordriftsfördelar kommer att ge besparingar. Dessutom blir den ekonomiska risken mindre då den fördelas på fler.

Andelstal och månadsavgift (”hyra”)

Alla lägenheter får nya andelstal. De har satts så att avgifterna ändras mycket lite.
För Droskan blir det en sänkning på 0.8%, för Vide blir sänkningen 1.33% och för Tryckaren blir avgifterna oförändrade.

Därefter blir avgifterna lika, 744 kr/kvm, i medeltal inom de f.d. föreningarna. Tidigare var de: Droskan 750, Vide 754, Tryckaren 744. Skillnader som finns idag mellan lägenheter inom resp. förening blir oförändrade. Samma gäller mellan föreningarna som dock närmar sig varandra med procentsatserna ovan.

Hur går det till?

Fusionen sker enligt Lag om ekonomiska föreningar. Styrelserna har låtit revisor Erik Davidsson på BoRevision AB ta fram en fusionsplan enligt lagens krav. Fusionsplanen har ingetts till Bolagsverket. Beslut om genomförande av planen tas genom att den röstas fram på två föreningsstämmor i varje Brf.

Vi hoppas på ditt stöd för samgåendet och kommer att informera mer inom kort. Detta är bara en första ”blänkare”

Med vänlig hälsning i februari 2016,

Styrelserna Brf Droskan, Brf Vide, Brf Tryckaren

 

---