Information från Brf Tryckaren:

---

 

 

Motionsrätt

Bostadsrättsföreningen TRYCKAREN, UPPSALA, avser att hålla ordinarie föreningsstämma, preliminärt tisdagen den 25 maj 2015.

 

På stämman kommer ärenden enligt föreningens stadgar §19 samt styrelsens förslag till ändring av stadgarna att behandlas.

Motionsrätt 18 § i stadgar för Brf Tryckaren, Uppsala

"18 § Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman."

Om du önskar ha ett ärende behandlat på årsstämman skall du skriftligt anmäla detta till styrelsen senast söndagen 19 april 2015 för att ärendet skall kunna tas med i kallelsen.

Motioner kommer att göras tillgängliga för samtliga medlemmar tillsammans med övrigt material senast 14 dagar före stämman.

 

Adressera din motion till (föreningens brevlåda):
Bostadsrättsföreningen Tryckaren

Kapellgatan 6
UPPSALA

Din motion kan även skickas per epost till:
brftryckaren@gmail.com

 

Kallelse kommer att göras genom anslag enligt stadgarna.

Läs mer här.

---