Föreningsstämmor 2021

Styrelsen planerar genomföra två extrastämmor under våren, innan ordinarie stämma i juni. Alla stämmor 2021 skall genomföras genom poströstningsstämma utan närvaro. 

Första extrastämman hålls den 26 februari, andra 23 mars och ordinarie stämma i juni (datum ej bestämt).


EXTRA Föreningsstämma

KALLELSE och DAGORDNING 2021-02-26

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma med anledning av:

Styrelsens förslag till ändring av §20, §21, §22 och §46 i föreningens stadgar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren i Uppsala, kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma fredag den 26 februari, 2021, kl: 17:00.

Med stöd av lagen, ”Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”, har styrelsen på sitt möte 19 januari 2021 beslutat att extrastämma 2020-02-26, efterföljande extrastämma samt ordinarie föreningsstämma skall genomföras genom poströstningsstämma utan närvaro.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING UTAN NÄRVARO

 1. Poströst skall vara styrelsen till handa senast 25 februari, 2021.
 2. Komplett ifyllt Poströstsformulär lämnas i föreningens postfack på Portalgatan 63.
 3. Medlemmar kan lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Sådan begäran lämnas i föreningens postfack Portalgatan 63. Om sådan begäran inkommit behandlas den av styrelsen, som svarar den medlem som begärt upplysningar senast fem dagar innan stämman. Samtliga begäranden om upplysning, inklusive styrelsens svar kommer hållas tillgängliga på föreningens hemsida.
 4. Protokoll från stämman hålls tillgängligt senast tre veckor efter stämman enligt stadgarna. Styrelsen kommer att skicka ut en sammanfattning per epost så snart det är möjligt.

DAGORDNING

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. av styrelsen till föreningsstämman hänskjuten fråga:
  Styrelsens förslag till ändring av §20, §21, §22 och §46 i föreningens stadgar
 10. föreningsstämmans avslutande

BILAGOR

Select a package!